Nuostatai ir darbo taisyklės

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos nuostatai
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos darbo tvarkos taisyklės
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos neformaliojo mokinių švietimo organizavimo tvarkos aprašas
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka
Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka
Mokinių pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokinių elgesio taisyklės
Mokinių lankomumo ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas