Išdainavę Vienužio sielvartą ir džiaugsmą

Poetiniu žodžiu ir muzikos garsais bene tinkamiausia kalbėti apie besidžiaugiantį, mylintį žmogų. Lyrika ir muzika taip pat padeda pasilenkti ties ilgesio, sielvarto žaizda. Ir, žinoma, suprasti tuos, kurių giesmė užgimė mūsų krašte. Pernai minėjome Pauliaus Širvio šimtmetį, žiemą – Fausto Kiršos jubiliejų, o šį rugsėjį – Antano Vienažindžio 180-ąją gimimo sukaktį. Poetas, kunigas, švietėjas A. Vienažindys gimęs Anapolyje (Rokiškio rajone), bet jo vaikystės ir jaunystės dienos žydėjo Zarasų krašte – Gipėnų kaime pas senelį Juozapą, jo erdvioje sodyboje netoli Sartų ežero (laimei, ši sodyba tebėra, ją galima aplankyti, prisiliesti prie Poeto atminties reliktų, rūpestingai saugomų giminaičio Donato Juodelės ir jo artimųjų).

Sukaktys dažną paskatina iš naujo stabtelti ties kūrėjų likimų, nueitų kelių vingiais, palytėti jų kūrybos erčias. Džiugu, kad ir jaunimas nelieka nuošalyje minint mūsų krašto poetus: gimnazistai ne tik skaito, bet tarsi patys atitaria jiems savo kūryba. Gera matyti, kaip mezgasi toks trapus, bet subtilus laikmečių ir kartų dialogas. Ir jau ne vienerius metus: šį rugsėjį gimnazistai, suburti mokytojų Gražvydo Gasparavičiaus ir šių eilučių autorės Gitanos Kavaliauskaitės, minėjo poetą Vienažindį muzikine-literatūrine kompozicija „Vienužio godos“. Iš naujo perskaityti XIX a. poeto eiles, suvokti jų dvasią, perteikti vaidyba ir dainomis – nelengvas uždavinys XXI a. jaunam žmogui. Tačiau įveikiamas. Tik sugrįžę po vasaros atostogų gimnazistai ėmęsi domėtis Vienužio asmenybe, laiškais, mokytis dainų (juk pats Vienužis tik sukurtas savo eiles išdainuodavęs, pritardamas armonika). Buvo parengti stendai, kompiuterinė pateiktis. O tai, kas labiausiai domino ir jaudino, atskleista kompozicija paskutinę rugsėjo dieną Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos bendruomenei: ankstyva Antano tėvo netektis, būsimojo poeto mokslai Panevėžio bajorų mokykloje, į kurią kartu su broliu Norbertu jį išleido patėvis, meilė Dusetų krašto mergaitei Rožei Stauskaitei, tapusiai jo kūrybos įkvėpėja. Šiuos išgyvenimus lydėjo gausia instrumentų įvairove atliekamos dainos, sukurtos pagal šviesius, jaunatviškus poeto eilėraščius „Karvelėli paukštužėli“, „Kaipgi gražus, gražus“, „Pasakyki, panytėle“. Sielvarto akordais suskambo numalšinto sukilimo ir beviltiškos vienatvės išgyvenimai, susiję su skausmingiausia A. Vienažindžio netektimi – Rožė su šeima buvo ištremta į Samarą. Šį liūdesį išreiškė minoru persmelkti poeto eilėraščiai „Ilgu ilgu man ant svieto“, „Jau žvaigždė vilties žibėt nustojo“, „Sudieu, kvietkeli tu brangiausis!“ ir gimnazisčių sukurtos dainos „Oi tu sakal sakalėli“, „Saulė nusileido“. Scenoje taip pat atkurti prisiminimai iš A. Vienažindžio studijų laikotarpio Žemaičių kunigų seminarijoje, 11-os vikaravimo metų įvairiose Lietuvos parapijose. Prisimintas poeto nuoširdumas, atviras bendravimas su parapijiečiais, dainingumas, dėmesys lietuvių kalbos puoselėjimui spaudos draudimo metu, įspūdingi pamokslai, smagūs nutikimai, tokie kaip pypkorių pypkių „šventinimas“ lazda.

Žiūrėdami kunigo Egidijaus Arnašiaus sukurtą vaizdo klipą „Vienažindžio Lietuva“, mintimis nusikėlėme į Laižuvą, kur daugelį metų darbavosi klebonas Vienužis, į kraštą, kurio žemelėn atgulė amžinojo poilsio po sunkios ligos, neįvykdęs taip trokštamo ketinimo – pasakyti itin gražų ir graudų pamokslą po gaisro atstatytoje Laižuvos bažnyčioje…

Jautriai palytėtas poeto gyvenimo ir kūrybos kelias. Tačiau kaip baigiamasis akordas vis dėlto džiugiai nuskambėjo poeto priesakas jaunimui: „Linksminkimos, linksminkimos, pakol jauni ėsma!“ Šią dainą scenoje dainavo kelios dešimtys mokinių, kviesdami pritarti visus, tądien susirinkusius į gimnazijos salę. Dėkojame mokytojams Gražvydui, Jurgitai ir Robertui, gimnazistams, scenoje kūrusiems A. Vienažindžio minėjimo šventę, liudijančią visų mūsų bendrą darbą, kūrybą ir bendrystę bei pagarbą Poetui. Daugiau nei prieš pusantro šimtmečio iš sodžiaus į sodžių, iš lūpų į lūpas perduodamos Vienužio dainos, daugelio neatsiejamos nuo liaudies dainų, ir šiandien yra artimos, savos.

Gitana Kavaliauskaitė

Nuotraukos Rimanto Bikulčiaus