ZARASŲ „ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOJE SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS KOKYBĖS KREPŠELIO PROJEKTAS

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija rugpjūčio 31 d. baigė įgyvendinti 2 metus trukusi Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamą „Kokybės krepšelio“ projektą Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir jų mokyklose. Projekto darbo grupė buvo kruopščiai suplanavusi projekto veiklas bei lėšas jų įgyvendinimui. Daugiau dėmesio buvo skirta lietuvių kalbos ir literatūros, gamtamokslinių dalykų (chemijos ir biologijos) ugdymui, ypač I ir II gimnazijos klasėse,  bei kabinetų, bazių gerinimui, skaityklos atnaujinimui, Projekto metu buvo gilinamos mokinių ir mokytojų kompetencijos, kuriamas glaudesnis tarpmokyklinis bendradarbiavimo tinklas su Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija. Mokiniai vyko į edukacines išvykas, keliones, kurios buvo finansuotos iš projekto Kokybės krepšelis lėšų: keliavo  į kalėdinį Vilnių, važiavo į knygų mugę, į spektaklius, Taikomosios dailės ir dizaino muziejų Vilniuje.

Suskaičiavus visus rezultatus bei rodiklius galima teigti, kad projektas įgyvendintas sėkmingai: padidėjo I-II klasių lietuvių kalbos ir literatūros (+ 0,81 balo) bei gamtamokslinių dalykų metinių įvertinimų vidurkiai (biologijos + 0,53 balo, chemijos + 0,43 balo), 14,26 proc. sumažėjo mokinių, nepasiekusių patenkinamąjį lygį, dalis, visi II klasės mokiniai baigė pagrindinio ugdymo (II dalies) programą ir jau tęsia mokymąsi 3 gimnazijos klasėje.

Projekto metu ne tik buvo stebima mokinių pažanga, bet keitėsi ir gimnazija – sukurtas jaukus ir šiuolaikiškai įrengtas gimnazijos informacinis centras, kuriame vyko įvairūs renginiai, skirti ne tik mokiniams, bet gimnazijos bei savivaldybės bendruomenėms, keitėsi chemijos, biologijos, lietuvių kalbos ir literatūros kabinetai. Aktyviai dirbo lietuvių kalbos ir literatūros, gamtamokslinių dalykų metodinės grupės: mokytojai dalinosi savo patirtimi atvirose pamokose-studijose,  renginiuose, kūrė užduotis interaktyviems ekranams.

Projekto metu įvyko gimnazijos teminis išorinis vertinimas, kurį atlikę ekspertai konstatavo, kad gimnazijoje tinkamas ugdymo diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas padeda mokiniams siekti individualios pažangos, ugdymo procese optimaliai panaudojami turi mokymosi ištekliai, įranga ir priemonės, mokyklos tinklaveika tinkamai praturtina mokinių ugdymosi galimybes, mokyklos vadovų lyderystė ir įsipareigojimas susitarimams užtikrina veiklos pokyčių įgyvendinimą ir tvarumą, geri daugelio gimnazijos mokinių ugdymosi rezultatai tenkina bendruomenės lūkesčius.

Gimnazijos bendruomenė džiaugiasi ne tik sėkmingai įgyvendintu projektu, bet ir efektyviu bendradarbiavimu su Zarasų rajono savivaldybe, kuri ne tik kofinansavo projektą, bet ir skyrė lėšų gimnazijos informacinio centro remontui, o šiais metais savivaldybės administracija skyrė lėšų gimnazijos bibliotekos remontui ir atnaujinimui. Tikimės, kad ir ateityje Zarasų rajono savivaldybė rems mūsų idėjas ir sumanymus.

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos informacija