Formalusis ugdymas

Pamokų tvarkaraštis (atnaujintas)
Prašymo forma priimti mokytis

Įsakymas dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų planų pakeitimo
2021-2022 ir 2022-2023 m.m. ugdymo planai
2019-2020 ir 2020-2021 Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos ugdymo planai

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka
Mokinių pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokinių elgesio taisyklės
Mokinių lankomumo ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas

Mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas

Mokymosi pagalba

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokymosi pagalbos teikimo mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo pasiekimų lygmens pasiekimų patikrinimuose, tvarkos aprašas