Formalusis ugdymas

Prašymo forma priimti mokytis
I klasės ugdymo planas

2020-2021 m.m. II pusmečio pamokų tvarkaraštis
2020-2021 m.m. I pusmečio pamokų tvarkaraštis

Įsakymas dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų planų pakeitimo
2021-2022 ir 2022-2023 m.m. ugdymo planai
2019-2020 ir 2020-2021 Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos ugdymo planai
Žmogaus sauga
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo programa
Etninės kultūros ugdymo programa
Alkoholio, tabako kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa
Socialinės-pilietinės veiklos tvarkos aprašas

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka
Mokinių pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokinių elgesio taisyklės
Mokinių lankomumo ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas